Hgu Podružnica 1 Zagreb, Ivana Broza 8a
10000 Zagreb, OIB: 49903072647

"ANINA GLAZBAONICA"
Jedinstveni program pripreme djece uzrasta
5 do 9 godina za glazbenu školu

PRIJAVNICA

PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO ISKLJUČIVO
U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA.

 ISPUNJAVANJEM PRIJAVNICE UPOZNAT(A) SAM S HGU-ovim PRAVILIMA
PRIVATNOSTI TE S ČINJENICOM DA ĆE HGU OBRAĐIVATI PODATKE ISKLJUČIVO U
SVRHU ISPUNJAVANJA ZAKONSKIH OBVEZA I LEGITIMNIH INTERESA HGU, A U
SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA, OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI OSOBNIH
PODATAKA, STATUTOM HGU, TE DRUGIM PRIMJENJIVIM PROPISIMA.