Predsjedništvo HGU-a: Odluka o pravu na isplatu potpore iz Fonda Solidarnosti HGU za potrebe ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 Datum objave: 03.04.2020.

Predsjedništvo HGU-a: Odluka o pravu na isplatu potpore iz Fonda Solidarnosti HGU za potrebe ublažavanja posljedica pandemije COVID-19

Predsjedništvo Hrvatske glazbene unije , na svojoj video-sjednici održanoj 2.4.2020. donijelo je sljedeću ODLUKU O PRAVU NA ISPLATU POTPORE IZ FONDA SOLIDARNOSTI HGU ZA POTREBE UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PANDEMIJE COVID – 19

1. Predsjedništvo HGU u prethodnim konzultacijama međusobno, kao i nakon kontinuiranih konzultacija s Ministarstvom kulture RH ustanovilo je potrebu za POTPOROM članstvu u cilju ublažavanja posljedica pandemije COVID-19.

2. Predsjedništvo HGU je u konzultacijama i uz suglasnost Glavnog odbora HGU poslalo SVIM ČLANOVIMA HGU zajedničko priopćenje s analizom kategorija članova HGU, te posljedično, detektiralo onu kategoriju članstva koja nije obuhvaćena općim mjerama Vlade RH donesenim u istu svrhu.

3. Sredstva u Fondu solidarnosti prikupljat će se iz sredstava članarina HGU kao i iz direktnih donacija u Fond od strane fizičkih i pravnih osoba.

4. Pravo na isplatu sredstava imaju svi članovi HGU s uredno podmirenom članarinom za 2019. godinu koji su bili članovi HGU na dan 1.3.2020.godine. a koji sukladno kriterijima ispunjavaju uvjete za potporu, te koji ispune upitnik koji je sastavni dio ove Odluke (uz naknadno ispunjavanje zahtjeva).

5. Pravo na isplatu potpore iz Fonda nemaju oni članovi koji su ostvarili potporu putem redovnih mjera Vlade donesenih u istu svrhu, kao niti oni koji su sličnu potporu ostvarili putem Fondova drugih udruga ili na drugi način.

6. Pravo na isplatu Fonda ostvarit će temeljem Odluke Predsjedništva HGU i podnesenog Zahtjeva, a PO ISPUNJAVANJU Upitnika (Prilog 1), a na temelju detektiranih potreba sukladno socio- ekonomskom statusu svakog pojedinog člana, te utvrđivanja DIREKTNIH POSLJEDICA nastupa okolnosti koji priječe obavljanje djelatnosti uslijed čega je redovno privređivanje putem javnih nastupa onemogućeno.

7. Potpora iz Fonda NEMA KARAKTER nadoknade izgubljene zarade ili naknade štete nego isključivo POTPORE sukladno Zakonu o porezu na dohodak (čl. 8.st.2.t.9). Slijedom navedenog iznosi potpore po pojedinom članu biti će jednaki.

8. Potpora iz Fonda isplaćivat će se svakom članu kojem je odobrena, u visini i u trajanju koja će se utvrditi nakon što se analiziraju prikupljeni podaci i broj korisnika sredstava potpore, a ovisno o stanju u Fondu (u ovom trenutku 3 mjeseca, uz moguće produljenje) i to isključivo na žiro ili tekući račun.

9. Poziv za ispunjavanjem Upitnika kao osnove za isplatu potpore objavit će se putem web stranice www.hgu.hr, kao i direktnim slanjem mailova onim članovima koji na temelju ispunjenih upitnika br. 1 i br. 2 (objavljenih na webu www.hgu.hr), ne potpadaju pod kategorije iz čl. 5 ove Odluke.

10. Rok za ispunjavanje Upitnika za potrebe odluke o isplati potpore biti će 8 dana nakon objave poziva (uz moguće produljenje, ovisno o broju pristiglih zahtjeva i količini sredstava u Fondu).

11. Svaki podnositelj zahtjeva suglasan je da se, ukoliko Predsjedništvo HGU i Glavni odbor HGU, ili Skupština HGU o tome donesu odgovarajuću odluku, njegovo ime ima pravo objaviti na zajedničkoj listi svih korisnika sredstava potpore, a radi transparentnosti procedure i odluka o odobravanju sredstava potpore. Suglasnost za objavu imena ne znači i suglasnost za objavljivanje socio- ekonomskih ili drugih privatnih podataka dostavljenih u svrhu odobravanja zahtjeva.

12. Odluku o korisnicima sredstava potpore donosi Predsjedništvo HGU većinom glasova, a popis odobrenih zahtjeva dostavlja se Glavnom odboru HGU.

13. Svaka isplata sredstava potpore biti će popraćena odgovarajućom Odlukom koja će se dostaviti članu kojem je potpora odobrena, te je isti, zbog poreznih razloga, dužan navedenu Odluku čuvati.

14. Ova Odluka stupa na snagu odmah, te vrijedi do drugačije Odluke Predsjedništva HGU.

Predsjedništvo Hrvatske glazbene unije

Prilog: UPITNIK (link)

ROK ZA ODGOVOR NA UPITNIK I DOSTAVU DOKUMENTACIJE JE UTORAK, 14. TRAVNJA 2020.g.