Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o porezu na dohodak- Narodne novine 95/2005, 96/2006, 68/2007, 146/2008, 2/2009, 9/2009, 146/2009, 123/2010, 137/2011, 61/2012, 79/2013, 160/2013, 157/2014

3.2 Primici po osnovi samostalne djelatnosti

Članak 24.
(1) Poslovnim primicima po osnovi samostalne djelatnosti, u smislu članka 23. ovoga Pravilnika smatraju se:

1. sva dobra (novac, stvari, prava, usluge i drugo) što ih porezni obveznik primi obavljanjem samostalne djelatnosti i djelatnosti koja se oporezuje kao samostalna djelatnost,
2. iznosi državnih pomoći, poticaja i potpora za samostalnu djelatnost, odnosno djelatnost koja se oporezuje kao samostalna djelatnost osim primitaka isplaćenih po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih nabavi dugotrajne imovine prema članku 20. stavku 7. Zakona,
.......................
8. svi drugi primici po osnovi i u svezi obavljanja samostalne djelatnosti.

(2) Poslovnim primicima po osnovi samostalne djelatnosti umjetnika iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona, koji dohodak od te djelatnosti utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. Zakona, ne smatraju se, sukladno članku 20. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, iznosi primljeni od pravnih i fizičkih osoba do 20.000,00 kuna godišnje za obavljanje te djelatnosti, pod uvjetom da o primljenim iznosima posjeduju vjerodostojne isprave (nalog za prijenos, potvrdu o primitku stvari, prava i usluga i drugo). ( Op.a – DONACIJE)

(3) Poslovnim primitkom osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost umjetnika iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona, ne smatra se iznos u visini 25% ostvarenoga umjetničkoga autorskog honorara, a prema članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva. (op.a. – POREZNA OLAKŠICA 25%)

Članak 39 – Promjena načina oporezivanja
(1) Porezni obveznik iz članka 18. ovoga Zakona može na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ili je obvezan plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ako ispunjava uvjete za prelazak na utvrđivanje dobiti propisane Zakonom o porezu na dobit.

(2) Prema članku 19. stavku 4. Zakona, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost novinara, umjetnika i sportaša iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona, mogu utvrđivati dohodak i plaćati predujam poreza na dohodak po osnovi te djelatnosti u skladu s člancima 32. i 48. Zakona odnosno mogu promijeniti način utvrđivanja dohotka i plaćanja predujma poreza na dohodak.

(3) Prema članku 44. Zakona, poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona, a nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruju ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.

POVREMENO OBAVLJANJE UMJETNIČKE DJELATNOSTI (HONORARI I UGOVORI OSIM ZA SAMOSTALNE DJELATNOSTI)

IZDACI PRI UTVRĐIVANJU DRUGOG DOHOTKA

Članak 46.
1) Izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka iz članka 32. stavka 1. Zakona smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima.

(2) Pri utvrđivanju drugog dohotka iz članka 32. stavka 1. Zakona izdaci se, prije izdataka iz stavka 1. ovoga članka, priznaju u visini 30 % ostvarenih primitaka fizičkim osobama (u izdatke u visini 30 % uključeni su i doprinosi za obvezna osiguranja koji se plaćaju prema rješenju Porezne uprave) po osnovi:
1. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
2. profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju,
3. primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom te zabavnim priredbama.

(3) Izdaci iz stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka međusobno se isključuju. Izdaci iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka priznaju se po osnovi primitka ostvarenih od obavljanja djelatnosti sportaša, umjetnika i novinara odnosno primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijom i televizijom te zabavnim priredbama.

(4) Za priznavanje izdataka iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, isplatitelji primitaka obvezni su posjedovati vjerodostojne isprave (ugovore o autorskom djelu i drugo) na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.

(5) U skladu s člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, fizičkim osobama koje ostvaruju autorske naknade za umjetničko djelo, priznaje se 25 % neoporezivog dijela od ostvarene naknade za umjetničko djelo. Neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo priznaje se u visini 25 % i osobama koje obavljaju umjetničku djelatnost prema stavku 2. točki 2. ovoga članka i prema članku 18. stavku 2. točki 4. Zakona. Umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama i ovlaštenim agencijama daje Ministarstvo kulture.


Pravilnik o porezu na dohodak regulira korištenje potvrde za neoporezive primitke prema čl. 22 Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i Umjetničkog stvaralaštva ( potvrda o 25%).

Članak 75.
(1) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka, prema članku 48. stavku 1. Zakona, plaća se na pojedinačno ostvareni dohodak iz članka 32. stavka 1. Zakona i članka 43. ovoga Pravilnika kao porez po odbitku, po stopi od 25%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona.

(4) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi autorske naknade za umjetničko djelo, prema članku 32. stavku 5. točki 1. Zakona i članku 46. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika, utvrđuje se i plaća, na način iz stavka 1. ovoga članka, od osnovice koju čini autorska naknada umanjena za 25 % neoporezivog dijela naknade i 30 % porezno priznatog izdatka odnosno primitak se umanjuje za ukupno 55 %.

Članak 86.
(1) Godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak iz članka 40. stavka 1. Zakona, a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. Zakona.

(3) Poreznim obveznicima iz stavka 1. ovoga članka, koji ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona ili obavljaju samostalnu djelatnost umjetnika iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona od koje se dohodak utvrđuje kao drugi dohodak prema članku 32. Zakona, ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci odnosno neoporezivi dio naknade u visini:

1. 30% prema članku 32. stavku 5. Zakona,

2. 25% neoporezivih primitaka umjetnika prema članku 46. stavku 5. ovoga Pravilnika i članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak.

Za osobe koje NE VODE POSLOVNE KNJIGE – odnosno koji su samostalna umjetnička djelatnost koja ostvaruje tzv. "drugi dohodak" a nisu obveznici podnošenja porezne prijave, NE MOŽE SE VIŠE IZDAVATI GODIŠNJA POREZNA POTVRDA JER SE ISTA TEMELJEM NAVEDENOG PRAVILNIKA NE MOŽE PRIZNATI PO GODIŠNJEM OBRAČUNU.

Iz navedenog proizlazi da za osobe koje ostvaruju samo pojedinačne primitke te ne vode poslovne knjige – neće više biti moguć povrat poreza temeljem godišnje potvrde za sve primitke, već je potrebno uzimati potvrdu za svaku pojedinu isplatu, ako se želi koristiti. Ako se ne želi koristiti prilikom pojedinačne isplate, neće se moći koristiti na kraju godine (odnosno u veljači kada je rok za godišnju prijavu poreza).

Što se tiče umjetnika koji VODE POSLOVNE KNJIGE – sugeriramo također pojedinačne potvrde za pojedinačne uplate, bez obzira što oni ispostavljaju fakture, jer se njima na temelju svih tih potvrda u konačnici utvrđuje ukupna porezna obveza, te izračunava predujam koji mjesečno moraju plaćati u slijedećoj obračunskoj godini.

Naime, generalnu tj. godišnju potvrdu bi porezne ispostave trebale u ovim slučajevima naravno priznavati, no poučeni iskustvom, mislimo da bi se navedeno moglo pokazati u praksi spornim.