II - Ciljevi, područje djelovanja sukladno ciljevima djelatnosti HGU-a

Čl. 9

Ciljevi HGU su da osigura potpunu organizaciju svih onih koji ispunjavaju uvjete za članstvo u HGU zbog njihove uzajamne zaštite i probitka, da uredi njihove međusobne odnose, poboljša status članova, radi na ostvarivanju njihovih zajedničkih strukovnih interesa i zaštiti prava koja proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti.

HGU sukladno ciljevima HGU djeluje na području kulture.

Čl. 10

U ostarivanju ciljeva navednih u čl. 8, HGU:

• sudjeluje u predlaganju zakonske i ostale regulative vezane uz glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost kao nadležna strukovna udruga obavlja poslove za koje je ovlaštena temeljem zakona i podzakonskih akata
• promiče unapređivanje uvjeta zapošljavanja, plaćanja i angažmana svojih članova, kao i dogovore u pogledu svih ostalih uvjeta pod kojima se djelatnosti članova HGU bilo gdje u svijetu provode,
• pomaže u ostvarenju i širenju prava svojih članova u svezi zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja 
• pomaže usklađivanju, putem dogovora ili na druge načine, odnosa svojih članova sa izdavačkim poduzećima, radijskim i televizijskim postajama te sa svima drugima putem kojih se, ili u kojima se izvode djela članova HGU
• pruža savjetodavnu pomoć članovima u ostvarivanju njihovih prava
• udružuje se ili surađuje s drugim udrugama i organizacijama, učlanjuje se u druge organizacije, zajednice, mreže ili saveze i osniva zajednička tijela s drugim udrugama, organizacijama, te pravnim i fizičkim osobama srodne orijentacije i sukladnih ciljeva, 
• samostalno ili u suradnji sa sličnim udrugama i organizacijama osniva trgovačko društvo, ustanovu, zadrugu, zakladu, banku, fond i sl., a u skladu sa zakonskim propisima i potrebama HGU
• surađuje s odgovarajućim organizacijama, udrugama, društvima i drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu,
• učlanjuje se u međunarodne oblike povezivanja udruga i organizacija,
• organizira glazbeno-scenske manifestacije i stručne skupove za vlastite članove,
• izdaje glazbena djela, pisana djela o glazbi, audiovizualna djela o glazbi i druge publikacije u svrhe unapređenja glazbene djelatnosti i rada članova,
• potiče i razvija stručne i kolegijalne odnose među članovima i glazbenim djelatnicima uopće,
• donosi posebne pravilnike kojima se uređuju međusobni odnosi članova udruge, kao i odnosi članova udruge sa drugim fizičkim i pravnim osobama.
• kupuje, uzima u najam ili zakup te prodaje, opterećuje ili na drugi način koristi i raspolaže nekretninama u svom vlasništvu
• osniva vlastite podružnice, imenuje povjerenike, - oformljuje posebne odjele, sekcije i komisije ovisno o raznim područjima djelovanja članova
• prikuplja sredstva te po odluci Predsjedništva daje donacije i druge oblike pomoći u svrhe koje pomažu ostvarenju ciljeva HGU 
• obavlja i druge zakonom dozvoljene poslove koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva iz čl. 8 ovog Statuta.

Čl. 11

HGU obavlja svoju djelatnost neposrednom aktivnošću članova, putem tijela upravljanja i dužnosnika HGU, te radom administrativne službe koju osnuje HGU u svrhu obavljanja djelatnosti i ostvarenja ciljeva predviđenih Statutom.

Čl. 12

Osim djelatnosti vezanih uz strukovnu organizaciju HGU, samostalno ili u suradnji sa drugim srodnim udrugama i organizacijama, obavlja i druge djelatnosti od kojih je osnovna djelatnost zaštita prava glazbenih umjetnika, a sporedna izdavanje pretežno nekomercijalnih glazbenih i audivozualnih djela i publikacija vezanih uz glazbu, u skladu sa posebnim zakonom.

Čl.13

HGU svoju djelatnost ne obavlja sa ciljem stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti HGU ostvari dobit, ona se može upotrijebiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti HGU, rješavanje socijalnih i drugih problema članova, kao i na ostale načine i u svrhe predviđene ovim Statutom.