III - Sredstva HGU-a

Čl. 14

Za svoje djelovanje HGU osigurava sredstva od:
- članarine 
- izdvajanjem iz prihoda članova
- prihoda od priredbi, koncerata i sl.
- dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave I samouprave, ukoliko se HGU dodijele
- dotacija i fondova drugih pravnih i fizičkih osoba
- prihoda od imovine i prava
- darova, donacija, sponzorstava i priloga
- prihoda iz drugih izvora, u skladu sa posebnim propisima.

Čl. 15

Sredstva HGU raspoređuju se financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.
Sredstvima i imovinom raspolaže Predsjedništvo HGU prema odredbama ovog Statuta i odlukama Skupštine HGU.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Predsjednik HGU.

Sredstva članarine iz čl. 13 prikupljaju se na središnjem računu HGU pri čemu ista služe prvenstveno za podmirivanje troškova redovnog poslovanja HGU uključujući plaće djelatnika i tzv., "hladni pogon" svih Podružnica HGU.
Sa ostalim prikupljenim sredstvima, odnosno dodijeljenim pojedinoj Podružnici iz posebnih dotacija i fondova, te osiguranim na drugi predviđeni način raspolaže Podružnica u skladu s usvojenim planovima i programima Podružnice, a za isto je odgovoran Tajnik Podružnice.