IV - Članstvo

Čl.16

Članstvo u udruzi može biti:
- redovno
- pridruženo
- privremeno
- počasno
- nominalno

Čl.17

Redovitim članom HGU može postati svaki glazbenik-izvođač, državljanin RH iz članka 1. ovog Statuta i to kako onaj koji navedenu djelatnost obavlja kao trajnu samostalnu profesionalnu djelatnost, tako i onaj koji istu djelatnost obavlja kao povremenu djelatnost u skladu s odgovarajućim poreznim propisima.
Glazbeni djelatnik - državljanin druge države, može postati redovni član HGU ukoliko je trajno boravio u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za prijem u članstvo, uz odgovarajući dokaz o obavljanju glazbene djelatnosti i reguliranom boravku.

Redovni članovi HGU mogu postati članovi Hrvatske udruge istaknutih glazbenika ukoliko udovolje uvjetima za članstvo u istoj. 

Čl. 18

Pridruženim članom mogu u postupku predviđenom ovim Statutom postati i drugi glazbeni djelatnici i to: skladatelji, pisci tekstova, aranžeri, glazbenolozi, folkloristi, glazbeni korepetitori, glazbeni pisci, glazbeni urednici, reproduktivni disc-jockey-i, , izvršni i glazbeni producenti, režiseri tona i svjetla, studijski i scenski tehničari , stručni djelatnici u diskografiji, te svi ostali djelatnici koji, izravno ili posredno, od svoje glazbeno-scenske djelatnosti ostvaruju stalni ili povremeni prihod, žive i djeluju na području Republike Hrvatske, te prihvaćaju ovaj Statut i doprinose ostvarivanju ciljeva HGU.

Čl. 19.

Privremenim članom HGU može temeljem posebne odluke Glavnog odbora a uz podneseni zahtjev postati glazbenik - izvođač koji nije državljanin RH koji boravi i obavlja glazbeničku djelatnost u RH kraće od 12 mjeseci i to za razdoblje obavljanja glazbeničke djelatnosti u RH uz priloženi odgovarajući dokaz o obavljanju djelatnosti i reguliranom boravku u skladu s odgovarajućim propisima Republike Hrvatske.
Ukoliko se obavljanje djelatnosti produži za razdoblje duže od 12 mjeseci, privremeni član može podnijeti zahtjev za redovno članstvo u HGU.
Privremeni član dužan je bez obzira na razdoblje boravka i obavljanja djelatnosti u RH platiti prilikom učlanjenja najmanje iznos 1 godišnje članarine.

Čl. 20.

Glavni odbor HGU može, većinom glasova proglasiti počasnim članom HGU državljanina RH ili stranog državljanina koji je ostvario izuzetan doprinos glazbenoj djelatnosti ili značajno doprinosi radu i promidžbi ciljeva HGU.

Čl. 21.

Maloljetni članovi HGU-a prilikom učlanjenja stječu status člana, uz naznaku svojstva nominalnog članstva.
Maloljetni članovi HGU-a nemaju pravo sudjelovati u radu tijela udruge, kao ni birati niti biti birani. Maloljetni članovi HGU dužni su se pridržavati odredbi Statuta, te svih pravilnika i akata udruge, prihvaćenih od nadležnih tijela udruge.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u HGU daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
U slučaju da nominalni članovi obavljaju djelatnost glazbenika-izvođača, istima pripadaju prava po osnovi članstva u strukovnoj udruzi, u skladu sa zakonom.
Danom stjecanja punoljetnosti nominalni članovi stječu sva prava redovnih ili pridruženih članova predviđena čl. 24 Statuta HGU-a.

Čl. 22.

Članstvo u HGU je dobrovoljno.
Članom se postaje odlukom tajnika nadležne podružnice, a na temelju podnesenog pisanog zahtjeva-pristupnice, priloženog životopisa i uplatom prve godišnje članarine. 
Protiv odluke tajnika podružnice može se izjaviti prigovor u roku od 30 dana Izvršnom odboru podružnice.
Protiv odluke Izvršnog odbora iz stavka 3. ovog člana može se izjaviti prigovor Glavnom odboru u roku od 30 dana, koji prigovor rješava Glavni odbor HGU na svojoj prvoj redovnoj sjednici.
Odluka Glavnog odbora HGU je konačna.

Čl. 23.

Ako je podnositelj zahtjeva za članstvo:
a) glazbeni djelatnik koji nije državljanin Republike Hrvatske
b) bio isključen iz HGU zbog ponašanja koje šteti udruzi -
biti će primljen ili vraćen u članstvo HGU odlukom Glavnog odbora HGU.

Čl. 24

Članstvo u HGU prestaje:
a) istupom - o dobrovoljnom istupu iz HGU član je dužan pismeno obavijestiti Izvršni odbor svoje podružnice, koji o tome obavještava Glavni odbor HGU

b) brisanjem 
- član se briše iz članstva ukoliko se prestane baviti djelatnošću na osnovi koje ima pravo na status člana
- član se briše iz članstva u slučaju nepodmirene članarine u razdoblju od 3 (tri) godine
- privremeni član se briše iz članstva nakon prestanka obavljanja djelatnosti u RH 
Iznimno od odredbe ove točke, redovni član koji se prije prestanka obavljanja ove djelatnosti bavio glazbenim izvodilaštvom najmanje 20 godina ili po posebnoj odluci Glavnog odbora - neće se brisati iz članstva
Iznimno od odredbi čl. 22, kriteriji i postupak za ponovni primitak u članstvo člana koji je brisan zbog nepodmirene članarine regulirat će se Pravilnikom kojeg donosi Glavni odbor.

c) isključenjem - član može biti isključen iz HGU:
- ako je pravomoćno osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela, na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje dvije godine, zbog posebno nečasnog kaznenog djela, na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje dvije godine
- ako je svojim djelovanjem i ponašanjem u HGU, postupajući suprotno načelima rada i djelovanja HGU, izazvao ozbiljniji poremećaj u radu HGU,
- ukoliko je njegova javna djelatnost u suprotnosti s načelima HGU, odlukama tijela HGU , te ukoliko je naškodio ugledu HGU ili prouzročio HGU znatniju materijalnu štetu.

Odluku o isključenju donosi Predsjednišvo HGU u postupku koji mogu pokrenuti Izvršni odbor podružnice ili 3 člana HGU-a, kao I Sud časti HGU ako je proveo postupak.
Isključeni član ima pravo pismene žalbe Glavnom odboru HGU u roku od 15 dana po dostavi odluke o isključenju iz HGU.
Odluka Glavnog odbora HGU je konačna.
Umjesto isključenja iz HGU, Predsjedništvo može članu izreći i drugu disciplinsku mjeru. Disciplinske mjere su naročito pismena opomena, javna opomena, opomena pred isključenje.

d) smrću.

Čl. 25.

Redoviti i pridruženi članovi HGU imaju pravo, obvezu i odgovornost:
- sudjelovati u radu HGU
- sukladno odredbama Statuta predlagati kandidate, te neposredno ili preko svojih delegata, birati i biti birani u tijela HGU
- sudjelovati, neposredno ili preko svojih delegata, u donošenju programa rada i neposrednih zadataka HGU
- biti informirani o cjelokupnom radu HGU
- odlučivati o svim pitanjima iz djelatnosti HGU
- inicirati, pokretati akcije i upozoravati na probleme struke kao i na probleme vezane uz rad HGU,
- redovito podmirivati članarinu.

Redoviti članovi imaju, osim prava navedenih u st. 1 ovog članka, i prava koja temeljem zakona i podzakonskih propisa i akata, HGU - kao nadležna strukovna udruga glazbenika izvođača ostvaruje i regulira za svoje članove.
Pridruženi članovi mogu ostvarivati navedena prava isključivo temeljem odluka nadležnih Tajnika.
Godišnju članarinu su članovi dužni podmirivati u skladu s rokovima određenim odlukom Predsjedništva HGU, samostalno ili temeljem dostavljene uplatnice. Bez obzira na utvrđene rokove, prava koja se ostvaruju temeljem članstva u strukovnoj udruzi član može, za tekuću godinu ostvarivati tek po uplati članarine za navedenu godinu.
Članovima koji ne podmire članarinu niti u jednom od određenih rokova, status člana od navedene godine prelazi u mirovanje, te ne mogu, do podmirenja dugovanog iznosa, birati i biti birani u tijela HGU na svim razinama, kao niti ostvarivati prava iz st. 2 ovog članka. Nakon podmirenja dugovanja pava se ne mogu ostvarivati retroaktivno.

Počasni članovi HGU imaju sva prava, obveze i odgovornosti redovnih članova, osim prava glasovanja na Skupštini i prava da budu izabrani u tijela upravljanja HGU.
Počasni članovi oslobođeni su obveze plaćanja članarine HGU.
Dužnosnici HGU oslobođeni su obveze plaćanja članarine HGU za vrijeme trajanja njihovog mandata.
Dužnosnicima HGU-a u smislu ovog Statuta smatraju se Predsjednik HGU-a, članovi Predsjedništva, članovi Glavnog odbora, tajnici, Predsjednik i tajnik te članovi Izvršnog odbora podružnice, te povjerenici HGU-a imenovani od strane Glavnog odbora.
Obveza plaćanja članarine za sve članove prestaje umirovljenjem.

Čl. 26

Radi zadovoljavanja posebnih stvaralačkih i drugih užih interesa, redoviti članovi HGU samoinicijativno ili na inicijativu Glavnog odbora mogu formirati privremene ili trajne programsko-interesne grupe (sekcije), komisije i odjele bez pravne osobnosti, a mogu pokretati i provoditi odgovarajuće specifične akcije. Takvi oblici udruživanja unutar HGU mogu imati svoja upravna tijela i mogu donositi odluke vezane uz rad sekcije.
Sve odluke i akcije koje se provode putem sekcija, komisija i odjela unutar HGU-a mora odobriti i potvrditi Predsjedništvo HGU.

Čl. 27.

Kao poseban oblik sudjelovanja članstva u aktivnostima HGU održavaju se, prema potrebi, sastanci redovitih članova, koje saziva Predsjedništvo.

Čl.28.

HGU vodi popis članova elektronički i to kako središnji popis, tako i popise po podružnicama kao posebnim ustrojstvenim oblicima.
Popisi članova obavezno sadržavaju podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja HGU, naznaku vrste i kategorije članstva svakog pojedinog člana, podatke o podmirenim članarinama te datumu prestanka članstva u HGU.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Visinu članarine određuje Glavni odbor HGU.