IX - Središnji ured HGU-a

Čl. 62.

Administrativne, pomoćne i njima slične poslova obavlja Središnji ured po nalogu Tajništva HGU.
Organizacija, zadaci i djelokrug rada administrativne službe uređuje se posebnom odlukom Predsjedništva, a uz suglasnost Glavnog odbora.
Radni odnosi, prava , dužnosti i odgovornosti radnika administrativne službe uređuju se posebnim odlukama i rješenjima Predsjedništva u skladu sa zakonom.