V - Ustroj HGU-a

a) PODRUŽNICE

Čl.29.

Temeljna organizacija HGU je podružnica.
Podružnice:
a) mogu imati pravnu osobnost ili
b) biti podružnice bez pravne osobnosti
Podružnica može imati pravnu osobnost ako podnese zahtjev o kojem odlučuje Predsjedništvo HGU, a ukoliko je isto opravdano aktivnostima i djelatnostima koje Podružnica obavlja, te ako imaju status podružnice najmanje 2 (dvije) godine i, u pravilu, ukoliko ima više od 500 članova
Podružnica u cilju obavljanja djelatnosti može imati podračun.
Podružnica kao temeljni ustrojstveni oblik HGU djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta, a Podružnice koje imaju pravnu osobnost i u skladu s odredbama vlastitih Statuta koji moraju biti usklađeni s ovim Statutom.
Na podružnice koje imaju pravnu osobnost na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama. Statut Podružnice koja ima pravnu osobnost odobrava Predsjedništvo HGU.

Čl. 30.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnice na određenom području donosi Glavni odbor HGU.
Odluku o osnivanju podružnice Glavni odbor može donijeti u slučaju da se za to ukaže potreba, ali pod uvjetom da na području određene jedinice lokalne uprave i samouprave ili više njih ima više od 150 (stopedeset) članova HGU s uredno podmirenom članarinom.
Podružnice se u pravilu osnivaju po teritorijalnom principu bilo na županijskoj ili regionalnoj razini time da se za više teritorijalno bliskih županija može osnovati zajednička jedinstvena podružnica uz ispunjavanje drugih uvjeta iz ovog članka.

Podružnice s teritorijalno bliskih područja mogu , radi ostvarivanja specifičnih interesa, kao i iz Statutom predviđenih razloga djelovati i putem koordinacije (regionalni princip).
Pripadnost podružnica regionalnim područjima utvrdit će posebnom odlukom Glavni odbor HGU.

Čl 31.

Tijela upravljanja podružnicom te dužnosnici podružnice su:
- Skupština podružnice
- Izvršni odbor podružnice
- Predsjednik podružnice
- Tajnik podružnice

Čl. 32.

Skupštinu podružnice čine svi članovi HGU s članskim pravima sukladno čl. 25 Statuta koji prebivaju ili trajnije borave na području za koje je podružnica osnovana, kao i oni članovi HGU koji trajno prebivaju ili borave na područjima za koje nije osnovana posebna podružnica ali su teritorijalno najbliži postojećoj podružnici, te učlanjeni u istu.
Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na poseban zahtjev člana, može se odlukom Tajništva HGU odobriti učlanjenje članu u drugu podružnicu, različitu od teritorijalno pripadajuće mu podružnice.

Čl. 33.

Redovna Skupština Podružnice održava se najmanje jednom godišnje, a izborna svake četiri godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

Skupština podružnice može donositi odluke iz svog djelokruga rada ukoliko joj je prisutno više od polovice članova podružnice s članskim pravima. Ukoliko u zakazano vrijeme održavanja sjednice Skupštine podružnice nije prisutna natpolovična većina članova podružnice, Skupština se odgađa za pola sata i nakon toga može odlučivati ukoliko joj prisustvuje najmanje 20 članova podružnice.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova podružnice.
Izbori za tijela podružnice odvijaju se tajnim glasovanjem.
Odluke Skupštine podružnice potvrđuje Glavni odbor HGU.

Čl. 34.

Izvršni odbor podružnice izvršno je tijelo podružnice.
Izvršni odbor podružnice brine se za ostvarivanje odluka, ciljeva i zadataka kako HGU-a u cjelini, na području za koje je osnovana podružnica, tako i onih koje na Skupštini podružnice donese Skupština iz svog djelokruga rada , a koje je odobrio Glavni odbor HGU, te obavlja druge poslove određene ovim Statutom.
Izvršni odbor podružnice ima najmanje 5 članova od kojih je jedan Predsjednik podružnice.
Izvršni odbor bira se glasovanjem na Skupštini podružnice.
Mandat članova Izvršnog odbora Podružnice je 4 godine.
Osim izbornih članova, u radu izvršnog odbora s pravom glasa sudjeluju i povjerenici podružnice koji djeluju u radu navedene podružnice, kao i članovi Glavnog odbora HGU koji su članovi navedene podružnice.

Ako je djelovanje Predsjednika podružnice takvo da je potrebno postupati neodgodivo radi sprječavanja mogućih težih posljedica i sprječavanja opstrukcije rada tijela HGU, ili ako su isti iz bilo kojeg razloga spriječeni obavljati svoje dužnosti, 1/2 svih članova Izvršnog odbora može pokrenuti izvanredni postupak za opoziv te izabrati vršitelja dužnosti Predsjednika do izvanredne izborne Skupštine koja se mora održati u roku od 3 mjeseca.

Čl. 35.

Predsjednik podružnice ovlaštena je osoba za predstavljanje podružnice kao ustrojstvenog oblika udruge.
Predsjednik podružnice bira se na Skupštini podružnice između izabranih članova Izvršnog odbora.
Predsjednika podružnice potvrđuje Glavni odbor HGU.
Predsjednik podružnice bira se na razdoblje od 4 godine, a isti po isteku mandata može ponovno biti biran za Predsjednika.

Čl. 36.

Tajnik podružnice je osoba ovlaštena za predstavljanje podružnice u okvirima predviđenim zakonom, Statutom i posebnim aktima HGU. Tajnik podružnice zastupa podružnicu u okviru punomoći izdane od strane Predsjednika HGU. Tajnik podružnice koja ima pravnu osobnost ujedno može zastupati podružnicu u pravnom prometu.
Tajnika podružnice imenuje Predsjedništvo HGU na mandat od 4 godine, na prijedlog Skupštine Podružnice, a na svojoj prvoj sjednici nakon održane Skupštine Podružnice.
Tajnik podružnice dužan je ažurno voditi popis članova podružnice, dostavljati središnjem uredu sve promjene vezane uz članove podružnice, usklađivati stanje vezano uz plaćanje članarine temeljem informacija Središnjeg ureda HGU, uredno voditi financijsko poslovanje podružnice, o istome dostavljati odgovarajuću dokumentaciju izvršnom tajniku HGU-a nadležnom za financijsko poslovanje, te je za isto odgovoran Predsjedništvu HGU.
Ako je djelovanje Tajnika podružnice takvo da je potrebno postupati neodgodivo radi sprječavanja mogućih težih posljedica i sprječavanja opstrukcije rada tijela HGU, ili ako su isti iz bilo kojeg razloga spriječeni obavljati svoje dužnosti, Predsjedništvo će razriješiti Tajnika i samostalno imenovati novog tajnika na preostali mandat.

Čl. 37.

Unutar pojedine podružnice može se za pojedino područje (gradsko ili općinsko ili sl.) imenovati povjerenik podružnice.
Povjerenika podružnice za određeno područje imenuje Izvršni odbor Podružnice, uz potvrdu Predsjedništva HGU, a isti djeluje kao dio podružnice u čijem se sastavu nalazi,u skladu sa odlukama tijela navedene podružnice, te je istima i odgovoran.

Čl. 38

U slučaju da jedno ili više tijela upravljanja kontinuirano krši odredbe ovog Statuta ili postupa protivno Statutu, Glavni odbor može donijeti odluku o suspenziji tijela upravljanja podružnicom. U navedenom slučaju Glavni odbor HGU imenovat će povjerenika HGU za navedeno područje koji će, ukoliko za postojanjem navedene podružnice postoji potreba, organizirati i provesti izbore za nova tijela upravljanja Podružnicom.
 

b) POVJERENIK HGU

Čl. 39.

Glavni odbor HGU može imenovati Povjerenika HGU za određeno područje na kojem nije ustrojena podružnica HGU, ukoliko procijeni da za isto postoji potreba ili u slučaju kada zaključi da na određenom području više nema potrebe za postojanjem Podružnice ili kada donese odluku o suspenziji tijela upravljanja podružnicom.
Povjerenik Hrvatske glazbene unije obavlja poslove koji su analogni poslovima Tajnika podružnice, a za svoj rad je odgovoran izravno Glavnom odboru HGU.

Povjerenik HGU ne smatra se ustrojstvenim oblikom HGU.