VI - Upravljanje HGU-om

Čl. 40.

Članovi upravljaju u HGU neposredno, preko svojih delegata na Skupštini HGU, te preko tijela HGU.

Čl. 41.

Tijela upravljanja i dužnosnici HGU su:
- Skupština
- Glavni odbor HGU
- Predsjednik HGU
- Predsjedništvo HGU
- Tajništvo HGU

a) SKUPŠTINA

Čl. 42.

Skupštinu HGU-a čine delegati svih podružnica.
Svaka podružnica ima pravo na broj delegata razmjeran broju redovnih i pridruženih članova učlanjenih u podružnicu, koji redovito podmiruju svoje obveze.
Podružnice imaju pravo na 1 (jednog) delegata na svakih 50 (pedeset) započetih članova podružnice s uredno podmirenim članarinama (uključujući i članove koji su oslobođeni plaćanja članarine) na dan zakazivanja Skupštine, pri čemu najmanje 3/4 delegata moraju biti iz redova redovnih članova.
Broj delegata po podružnicama, kao i kvorum Skupštine utvrđuje Glavni odbor na svojoj posljednjoj sjednici prije održavanja Skupštine.
Popise delegata, sukladno utvrđenom broju dostavljaju Izvršni odbori podružnice tajništvu najmanje u pravilu 10 dana prije održavanja Skupštine. Mandat delegata je 4 (četiri) godine.

Čl. 43.

Skupština:
- usvaja Statut HGU i njegove izmjene i dopune
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
- usvaja godišnje financijsko izvješće
- donosi druge akte i odluke važne za rad HGU
- odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti
- bira i razrješava Predsjednika HGU, te izborne članove Glavnog odbora
- imenuje i opoziva likvidatora HGU
- daje smjernice za rad HGU- raspravlja o izvještajima Predsjednika, Predsjedništva HGU, Glavnog i ostalih odbora i radnih tijela HGU
- odlučuje o udruživanju s drugim udrugama i organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije, saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, priključivanju međunarodnim organizacijama, te istupanju iz takvih oblika odnosa
- donosi odluku o prestanku postojanja HGU i raspodjeli preostale imovine HGU
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge)- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela HGU.

Čl. 44.

Redovna Skupština HGU održava se jednom godišnje, a izborna svake četiri godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

Čl. 45.

Redovnu Skupštinu saziva Glavni odbor HGU.
Izvanrednu Skupštinu saziva Glavni odbor HGU na svoju inicijativu, na zahtjev Predsjedništva ili na zahtjev najmanje jedne petine redovnih članova HGU prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.
O mjestu i vremenu održavanja Skupštine, Glavni odbor pisanim putem obavještava podružnice, a održavanje skupštine najavljuje se i u sredstvima javnog priopćavanja, i to za redovnu skupštinu 15 , a za izvanrednu skupštinu 7 dana prije održavanja.
U slučaju isteka mandata tijelima HGU, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 20 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima HGU.

Čl. 46.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje se bira na Skupštini.
Na Skupštini se vodi zapisnik koji potpisuje zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, te predsjednik radnog predsjedništva Skupštine.
Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina delegata skupštine.
Ukoliko u određeno vrijeme nije prisutna polovica delegata, Skupština se odlaže za 30 minuta, nakon čega može pravovaljano odlučivati ukoliko joj prisustvuje najmanje deset delegata.

Čl. 47.

Skupština donosi odluke u pravilu većinom glasova prisutnih delegata.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, ukoliko ovim Statutom nije drugačije propisano.

U slučaju glasovanja za Glavni odbor HGU, izbor članova obavlja se relativnom većinom glasova svih delegata.
Izbori za Predsjednika i izborne članove Glavnog odbora HGU uvijek se obavljaju tajnim glasovanjem, uz prethodni pismeni ili usmeni pristanak kandidata za sudjelovanje u izbornom postupku.


b) GLAVNI ODBOR HGU

Čl. 48.

Glavni odbor HGU je najviše kolegijalno upravno i savjetodavno tijelo HGU.
Glavni odbor ima najmanje 21 člana od kojih se dio bira na izbornoj Skupštini tajnim glasovanjem, dio se imenuje od strane podružnica, time da najmanje 2/3 članova Glavnog odbora mora biti iz redova redovnih članova.
Predsjednik HGU po funkciji je član Glavnog odbora HGU.

Pravo predlaganja kandidata za izborne članove Glavnog odbora HGU imaju podružnice pojedinačno.

Dio članova Glavnog odbora imenuje se od strane podružnica neposredno u Glavni odbor i to na način da svaka podružnica imenuje 1 člana u Glavni odbor na svakih započetih 250 članova s plaćenom članarinom (uključujući i članove koji su oslobođeni plaćanja članarine).

Preostali broj članova Glavnog odbora bira se sa zajedničke liste kandidata time da svaka podružnica ima pravo predložiti najviše po jednog kandidata na započetih 250 članova s plaćenom članarinom (uključujući i članove koji su oslobođeni plaćanja članarine). Uz navedenog kandidata naznačuje se:
1. Podružnica iz koje dolazi kandidat
2. Područje umjetničkog djelovanja (npr.rock, pop, zabavna, alternativna i elektronska glazba;narodna i ethno glazba;jazz glazba), te eventualno naziv glazbene skupine čiji je kandidat član
Osim kandidata predloženih od strane podružnica, na zajedničku listu kandidata uvrstit će se i bilo koji kandidat koji prikupi potpise 30 redovnih članova HGU bez obzira na podružnicu.

Za izborne članove Glavnog odbora glasaju na zajedničkoj listi svi prisutni delegati Skupštine HGU.
Izabrani članovi Glavnog odbora utvrđuju se po najvećem broju osvojenih glasova (običnom većinom), bez obzira na područje umjetničkog djelovanja ili podružnicu iz koje dolaze.
Izabrani član Glavnog odbora sa zajedničke liste kandidata koji je u izbornom postupku osvojio najveći broj glasova ujedno je Predsjednik Glavnog odbora HGU i član Predsjedništva HGU.
Predsjednik Glavnog odbora HGU saziva sjednice Glavnog odbora i predsjedava istima.
Iznimno, sjednice Glavnog odbora može sazvati najmanje 1/2 članova Glavnog odbora.
U slučaju trajne spriječenosti Predsjednika Glavnog odbora HGU izabranog na gore opisani način, istog na mjestu Predsjednika Glavnog odbora HGU, kao i člana Predsjedništva HGU mijenja kandidat s sljedećim najvećim brojem glasova osvojenim sa zajedničke liste kandidata.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine.

Glavni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Glavni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Glavnog odbora.

Glavni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
U radu Glavnog odbora sudjeluju članovi Tajništva – izvršni tajnici, no bez prava glasa.
Glavni odbor može na svoje sjednice pozivati i predstavnike pojedinih odjela, komisija i sekcija kako bi sudjelovali u raspravljanju i odlučivanju u pitanjima koja se tiču njihovog područja djelovanja. Takvi predstavnici nisu stalni članovi Glavnog odbora i nemaju prava glasa.

Čl. 49

Glavni odbor HGU:
- utvrđuje program djelovanja HGU
- saziva redovnu i izvanrednu Skupštinu
- utvrđuje i određuje način obavljanja poslova HGU
- osniva i ukida Podružnice
- bira 3 Dopredsjednika HGU iz reda svojih članova
- odlučuje o visini upisnine i članarine HGU, o visini eventualnog izdvajanja u Fond solidarnosti,
- te ostalim izdvajanjima iz prihoda članova
- imenuje Povjerenike HGU
- imenuje i razrješava Izvršne tajnike HGU na prijedlog Predsjedništva
- donosi opće akte kada to nije u nadležnosti Skupštine
- osniva pojedine sekcije i odjele HGU
- osniva odbore i pododbore, te radna tijela HGU
- provodi odluke i zaključke Skupštine
- utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna
- podnosi Skupštini izvještaj o svom radu
- priprema plan rada
- odlučuje o primanju članova i prestanku članstva u skladu sa čl. 19, 22. i 24. Statuta
- rješava prigovore, žalbe i druge podneske ukoliko Statutom nije određeno drugačije
- donosi odluke o opozivu članova tijela upravljanja HGU kada je to predviđeno ovim Statutom
- obavlja i sve druge poslove neophodne za djelatnost HGU u skladu s ovim Statutom.

Čl. 50.

Glavni odbor osigurava zakonitost rada HGU i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obveza i u tom pogledu kolektivno je odgovoran Skupštini, a svaki član Glavnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Glavnom odboru.
Članovi Glavnog odbora imaju pravo na naknadu putnih troškova vezanih uz rad u Glavnom odboru HGU.

Čl. 51.

Mandat članu Glavnog odbora HGU prestaje:
- istekom
- na vlastiti zahtjev
– u slučaju prestanka rada podružnice - ako se radi o imenovanom članu kojega je imenovala ta Podružnica
- odlukom Izvršnog odbora podružnice - ako se radi o imenovanom članu kojega je imenovala ta Podružnica
- u slučaju dugotrajnije bolesti, ili dulje nemogućnosti sudjelovanja u radu, odlukom Glavnog
odbora HGU
- opozivom u slučaju težeg kršenja odredbi ovog Statuta te općih akata HGU, ili pravomoćnog
izricanja disciplinske mjere u disciplinskom postupku
- smrću.

Opoziv izglasava Skupština većinom glasova nazočnih delegata, ako se radi o članu izabranom sa zajedničke liste kandidata, odnosno Izvršni odbor Podružnice, ako se radi o članu imenovanom od strane Podružnice.

Opozvanom članu Glavnog odbora HGU prestaju sva prava predviđena ovim Statutom, a vezano uz funkciju koju je kao član tih tijela obavljao.

U slučaju da neki član Glavnog odbora iz bilo kojeg razloga dulje vrijeme nije u mogućnosti sudjelovati u radu Glavnog odbora, ili ukoliko se izglasa opoziv izabranom članu, ili ako se ukine podružnica, pa prestane mandat članu iz te podružnice, umjesto tog člana do prve Skupštine u radu Glavnog odbora sudjeluje slijedeći član po broju glasova ostvarenih izborom za izborne članove sa zajedničke liste kandidata na Skupštini HGU, u skladu s čl. 47 ovog Statuta, odnosno , ukoliko se radi o članu koji je imenovan od strane pojedine podružnice, pozvat će se navedena podružnica da do prve Skupštine imenuje novog člana.

c) PREDSJEDNIŠTVO HGU

Čl. 52.

Predsjedništvo HGU

Predsjedništvo HGU je najviše kolegijalno izvršno tijelo upravljanja HGU.
Predsjedništvo HGU ima 5 članova.
Članovi Predsjedništva su Predsjednik HGU, Predsjednik Glavnog odbora HGU, te tri dopredsjednika HGU izabrana na sjednici Glavnog odbora HGU.

Mandat članova Predsjedništva je 4 (četiri) godine.
Mandat članu Predsjedništva može prestati I ranije I to odlukom tijela temeljem kojeg je isti I postao član Predsjedništva HGU ili ukoliko se radi o članu Predsjedništva koji je ujedno Predsjednik Glavnog odbora – na način sukladan čl. 48 Statuta.

Čl. 53.

Predsjedništvo obavlja slijedeće poslove:
- vodi tekuće poslove HGU sukladno odlukama Skupštine i Glavnog odbora
- potvrđuje, sukladno odredbama ovog Statuta, Predsjednike Podružnica
- imenuje, temeljem prijedloga Podružnica Tajnike podružnica
- donosi financijski plan i završni račun
- upravlja sredstvima i imovinom HGU ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno
- odlučuje o materijalnim obvezama HGU,
- odlučuje o izmjeni adrese sjedišta
- odlučuje o poslovima i područjima djelovanja za koje se imenuju Izvršni tajnici
- predlaže Glavnom odboru HGU imenovanje ili razrješenje Izvršne tajnika HGU
- po potrebi imenuje savjetnike HGU koji sudjeluju u radu Predsjedništva i Tajništva
- obavještava putem stručnih službi i Tajništva članove o zbivanjima u HGU
- nastupa u javnosti u ime HGU
- prihvaća ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji
- obavlja nadzor nad radom Tajništva i svih djelatnika i suradnika HGU
- odlučuje i rješava pitanja iz radnih odnosa, odnosa o privremenom i povremenom radu i odnosa o vanjskom suradništvu radnika u stručnoj službi i izdavačkoj djelatnosti, te drugih radnika i stručnjaka za koje se stalno ili povremeno iskazuje potreba
- odlučuje o svim aktivnostima za koje je nužno brzo i neodgodivo postupanje.

Predsjedništvo je kolektivno odgovorno Glavnom odboru HGU.

Čl.54.

Predsjedništvo održava sjednice po potrebi a najmanje jednom u dva mjeseca. Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno najmanje 3 člana predsjedništva.
Predsjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Predsjedništva.
U iznimnim hitnim slučajevima , kada je potrebno djelovati neodgodivo, članovi Predsjedništva mogu o odlukama glasovati putem e-maila ili faxa.
Sjednicama Predsjedništva predsjedava Predsjednik HGU-a.
Sjednicama Predsjedništva prisustvuju po pozivu i pojedini Izvršni tajnici HGU, bez prava glasa.
Predsjedništvo može po vlastitom nahođenju imenovati jednog od izvršnih tajnika za Tajnika Predsjedništva HGU.
Tajnik Predsjedništva HGU obavlja poslove vezane uz rad Predsjedništva HGU po nalogu Predsjednika HGU, surađuje sa Predsjedništvom HGU u izvršavanju zadataka i odluka, sudjeluje u pripremanju i provođenju trajnih i povremenih akcija HGU, koordinira rad akcija i manifestacija, te vodi evidenciju o radu sjednica Predsjedništva.

d) PREDSJEDNIK HGU

Čl. 55.

Predsjednik HGU:
- predstavlja i zastupa HGU
- saziva I vodi sjednice Predsjedništva HGU
- odgovara za zakonitost rada HGU
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun HGU
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
- sudjeluje u pripremanju i provođenju trajnih i povremenih akcija koje organizira ili u kojima sudjeluje HGU
- obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika HGU prema zaključcima Glavnog odbora, Predsjedništva, te ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima HGU.

Predsjednik HGU bira se tajnim glasovanjem na Skupštini HGU između kandidata predloženih od strane podružnica.
Za slučaj da niti jedan od kandidata ne osvoji natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine, glasanje se ponavlja u drugom krugu u kojem slučaju se izbori odvijaju između dva kandidata s najvećim brojem osvojenih glasova u prvom krugu, a Predsjednik je kandidat izabran s relativnom većinom glasova u drugom – ponovljenom krugu.

Predsjednik HGU može sa HGU zaključiti odgovarajući ugovor.
Mandat Predsjednika HGU je 4 (četiri) godine.

Izvanredni opoziv ili odluku o prestanku mandata Predsjednika HGU izglasava Skupština HGU, na prijedlog Glavnog odbora HGU ili Predsjedništva HGU, a u slučaju takve odluke provest će se izvanredni izbori i izabrati novi Predsjednik.

Čl. 56.

Dopredsjednike HGU bira Glavni odbor iz redova svojih članova tajnim glasovanjem.
Glavni odbor bira tri dopredsjednika na mandat od 4 (četiri godine) i oni su ujedno članovi Predsjedništva HGU.
Jedan od tri dopredsjednika Glavnog odbora kojeg izabere Glavni odbor I koji na tim izborima osvoji najveći broj glasova mijenja Predsjednika Glavnog odbora HGU u slučaju njegove privremene odsutnosti ili spriječenosti. te ima sva prava i obveze Predsjednika Glavnog odbora HGU u razdoblju u kojem ga zamjenjuje.

Čl. 57.

Mandat Predsjedniku i dopredsjednicima prestaje:
- istekom
- na vlastiti zahtjev
- u slučaju dugotrajnije bolesti - odlukom
- izvanrednim opozivom u slučaju težeg kršenja odredbi ovog Statuta te općih akata HGU, ili pravomoćnog izricanja disciplinske mjere u disciplinskom postupku
- smrću.

Izvanredni opoziv Predsjednika izglasava Skupština HGU.
Izvanredni opoziv dopredsjednika izglasava Glavni odbor HGU, a za funkciju člana Glavnog odbora opoziv se izglasava sukladno čl. 50.
Glasovanje se provodi tajno i bez prisutnosti člana protiv kojeg se opoziv provodi.
Za slučaj da je mandat prestao dopredsjedniku Glavni odbor će u postupku i na predviđeni način izabrati novog dopredsjednika

Opozvanim članovima tijela upravljanja prestaju sva prava predviđena ovim Statutom, a vezano uz funkciju koju su kao članovi tih tijela obavljali.

d) TAJNIŠTVO HGU

Čl. 58.

Tajništvo sačinjavaju Izvršni tajnici HGU-a.

Tajništvo:
- provodi odluke Predsjedništva i Glavnog odbora organizira i provodi djelatnosti HGU u skladu s nalozima Predsjedništva i Glavnog odbora sukladno pojedinačnim područjima djelovanja
- po nalogu Glavnog odbora i Predsjedništva obavlja nadzor nad radom podružnica kao ustrojstvenih oblika HGU
- koordinira radom podružnica, savjetuje i usklađuje akcije podružnica, te pomaže podružnicama u konkretnim poslovima koje iste poduzimaju , kao i u svakodnevnom djelovanju, a posebno savjetuje i upućuje podružnice u pitanjima učlanjenja, te informiranosti članova o pravima i obvezama
- obavlja nadzor nad radom stručne službe, sekcija, komisija i odjela
- koordinira i pruža pomoć članovima na području strukovne problematike, te upućuje i savjetuje članstvo o načinima rješavanja pojedinačnih problema
- prati zakonodavnu djelatnost i inicira akcije usmjerene ka postizanju optimalnih zakonodavnih rješenja koja se tiču članova strukovne udruge
- priprema opće akte udruge i dostavlja ih Predsjedništvu na raspravljanje i odlučivanje
- tehnički i pravno prati rad Suda časti HGU
- obavlja poslove vezane uz publikacije, periodike i druga izdanja HGU-a
- obavlja poslove komunikacije s članovima i drugim osobama vezano uz djelovanje HGU-a
- obavlja i druge poslove vezane uz djelatnost HGU koji proizlaze iz odredbi ovog Statuta, zakonskih propisa, zaključaka Skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva HGU.

Članove Tajništva – Izvršne tajnike, imenuje i razrješava Glavni odbor HGU na prijedlog Predsjedništva HGU.
Izvršni tajnici imenuju se u pravilu po potrebi za pojedina područja djelovanja, primjerice:
- za administrativne poslove
- za unutarnji ustroj HGU, te odnose s članstvom i podružnicama

Izvršni tajnici imenuju se na određeno vrijeme u skladu s potrebama i poslovima koje obavljaju, s tim da jedan tajnik može obavljati poslove s više područja djelovanja.

Iznimno, na početku mandata mora se imenovati Izvršni tajnik za proračun i financije.

Izvršni tajnik HGU za proračun i financije sukladno nalozima Predsjedništva i Glavnog odbora:
- potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju HGU kada se radi o sredstvima za dohotke i
doprinose zaposlenih
- priprema prijedlog financijskog plana i završnog računa
- prati raspodjelu troškova i potreba redovnog poslovanja
- obavlja financijski nadzor nad radom podružnica
- odgovoran je za materijalno i financijsko poslovanje HGU

Izvršni tajnik za administrativne poslove vodi zapisnike sjednica Glavnog odbora HGU, te potpisuje dokumente vezane uz administraciju i svakodnevno tehničko funkcioniranje HGU, po nalogu Predsjedništva.

Izvršni tajnici obavljaju komunikaciju s Podružnicama putem Središnjeg ureda HGU, a isti prosljeđuje informacije i dokumente vezane uz obveze podružnica sukladno nalozima Izvršnih tajnika. O komunikaciji s Podružnicama Izvršni tajnici dužni su redovito izvještavati Predsjedništvo.

Izvršni tajnici HGU mogu sa HGU zaključiti odgovarajući ugovor.