VII - Odbori i komisije HGU-a

Čl. 59.

Osim interesnih grupacija iz čl. 26 Statuta u HGU mogu djelovati:
- Savjet HGU 
- Sud časti HGU 
- drugi odbori, komisije i radna tijela HGU koje osnuje Glavni obor ili Skupština HGU.
Gore navedena tijela ne smatraju se ustrojstvenim oblicima udruge. Članove navedenih tijela imenuje Predsjedništvo HGU ad hoc za svaki pojedini slučaj.

SAVJET HGU-a
Glavni odbor može, u slučaju potrebe, a naročito ako se radi o pitanjima za koja smatra da je nužno konzultirati veći broj članova, sazivati savjetodavno tijelo - Savjet HGU , koji se sastoji od svih članova Glavnog odbora i svih izvršnih tajnika, te svih Predsjednika i tajnika podružnica, kao i drugih osoba po ad hoc odluci Glavnog odbora.
Savjet djeluje kao savjetodavno, konzultativno i instruktivno tijelo. 

SUD ČASTI
Sud časti može provesti postupak u slučaju kada član HGU djeluje nekorektno, suprotno uobičajenim normama ophođenja i obavljanja djelatnosti, ili koji svojim javnim istupima ili na bilo koji drugi način vrijeđa ili kleveta drugog člana HGU ili javno nastupa i djeluje protiv zajedničkih ciljeva HGU-a , odluka tijela HGU, te samog HGU-a. 

Sud časti provodi i postupke kada postoji spor ili sukob interesa u HGU, odnosno kada postoji spor o pravima i interesima članova HGU kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad HGU u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Sud časti na temelju provedenog postupka predlaže Predsjedništvu disciplinsku mjeru protiv člana HGU-a.

Inicijativu za pokretanje postupka pred Sudom časti može poduzeti Izvršni odbor podružnice ili 3 člana HGU-a. 

Pravilnik o radu Suda časti donosi Glavni odbor.