XII - Donošenje Statuta i općih akata HGU-a

Čl. 65.

Statut HGU donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata.
Nacrt Statuta utvrđuje Glavni odbor HGU.
Nacrt Statuta šalje se podružnicama, kako bi bio dostupan na uvid svim zainteresiranim članovima.
Sve primjedbe i prijedlozi na nacrt Statuta mogu se iskazati u pismenom obliku u roku od 15 dana od davanja nacrta na uvid.
Ovaj rok može se u slučaju potrebe skratiti na 5 dana o čemu se članstvo mora izvijestiti prilikom dostave Nacrta Statuta.
Primjedbe i prijedloge razmatra Glavni odbor, i na temelju istih utvrđuje konačan prijedlog Statuta koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Čl. 66.

Opće akte HGU donosi Glavni odbor HGU, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.

Čl. 67.

Sve izmjene i dopune Statuta i općih akata HGU donose se u postupku i na način predviđen za donošenje samog Statuta i općih akata koji se mijenjaju i dopunjuju.
Glavni odbor nadležan je za tumačenje svih općih akata i Statuta HGU.