XIII - Poslovna tajna

Čl. 68.

Poslovnom tajnom smatraju se:
- podaci koje Glavni odbor ili Predsjedništvo proglasi poslovnom tajnom
- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljivo priopći udruzi
- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti.
- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima udruge i njezinih osnivača i članova, a koji su drugim općim aktima utvrđeni kao poslovna tajna.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi članovi i zaposlenici Udruge bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Udruzi ili nakon prestanka radnog odnosa.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.
Podatke i isprave iz st. 1 ovoga članka može priopćiti, dostaviti i dati na uvid samo Glavni odbor HGU, Predsjedništvo HGU ili osoba koju GO HGU ovlasti.

Čl.69.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi Predsjedništvo HGU.
Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja razlog za isključenje iz članstva Udruge ili za zaposlenika razlog za otkaz ugovora o radu, a sukladno drugim pozitivnim propisima može se pokrenuti pred nadležnim pravosudnim tijelima i odgovarajući postupak.