XIV - Prestanak HGU-a

Čl. 70.

HGU prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama, odnosno odlukom Skupštine udruge ili odlukom tijela nadležnog za registraciju udruge.

Čl. 71.

U slučaju prestanka rada HGU preostala imovina HGU će pripasti Hrvatskoj udruzi istaknutih glazbenika, odnosno drugoj odgovarajućoj udruzi koja obavlja djelatnost komplementarnu ili odgovarajuću ciljevima i djelatnostima HGU.

Čl. 72.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa HGU u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.