XV - Prijelazne i završne odredbe

Čl. 73.

Ovaj Statut smatra se donesenim kada ga prihvati natpolovična većina prisutnih na Skupštini HGU.
Statut stupa na snagu danom donošenja.

Čl. 74.

Svi opći akti HGU predviđeni Statutom imaju se donijeti odnosno uskladiti s ovim Statutom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.


Predsjednik HGU-a: Nikša Bratoš