Porez na dohodak - honorari

Porez na dohodak - honorari

Od 1.1.2017. godine uvedeno plaćanje mirovinskog osiguranja od 10% i zdravstvenog od 7.5% na sve honorare, kako autorske tako i umjetničke. Porez na dohodak koji se pritom obračunava smanjen je 1.1.2021. sa 24% na 20%.

Znači prije svake isplate, već prilikom ugovaranja - trebate vašem naručitelju posla dati informaciju da li ste učlanjeni u 2. stup mirovinskog osiguranja. U slučaju da to ne znate – vi ili naručitelj posla to može provjeriti u REGOS-u na mail regos@regos.hr.
U upitu se upiše samo ime, prezime i OIB.

I još jedna novost je slijedeća – porez koji je plaćen na autorske i umjetničke honorare – NIJE KONAČNO PLAĆENI POREZ. Porezna uprava će u posebnom postupku nakon isteka godine raditi obračun, te će svima koji su od honorara, plaće, mirovine i sl. ostvarili više od 47.780,21 € / 360.000,00 kn obračunati dodatni porez jer se zarada iznad te svote oporezuje sa 36% poreza. Dakle, vratili smo se na nešto slično ukupnom prihodu građana – koji smo nekad imali.

I napokon – VAŽNO – za umjetnike kojima država plaća mirovinsko i zdravstveno kao i za one koji si sami plaćaju doprinose kao obrtnici ili umjetnici koji vode knjige pri isplati honorara MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE NE PLAĆA, a prema čl. 76 Zakona o doprinosima.

Za umirovljenike na žalost zakonodavac je izostavio ih spomenuti u iznimkama tako da se za isplate njima – doprinosi moraju plaćati.

Za 2. stup MIO treba također provjeriti, jer su i ljudi koji su danas već u mirovini mogli birati da uđu u 2. stup.

Honorari po ugovoru o djelu – koji su do sada bili opterećeni mirovinskim od 20% i zdravstvenim od 15% - su sada povoljniji jer su i za te ugovore sada doprinosi za mirovinsko 10% a zdravstveno 7,5%.


Brojevi žiro računa za plaćanje doprinosa sa navedenim pozivom na broj prilikom plaćanja istih:

Doprinosi MIO i zdravstveno
Doprinos za mirovinsko 1. stup 7,5%
Žiro račun: HR1210010051863000160
Model i poziv na broj: HR68 8176-OIB isplatitelja-JOPPD

Doprinos za mirovinsko 2. stup 2,5%
Žiro račun: HR7610010051700036001
Model i poziv na broj: HR68 2291-OIB isplatitelja-JOPPD

Doprinos za zdravstveno 7,5%
Žiro račun: HR6510010051550100001
Model i poziv na broj: HR68 8540-OIB isplatitelja-JOPPD

• Brojevi žiro računa za plaćanje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak: http://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/Popisi/popis_og_dohodak.aspx?&&&PageFirstRow=1&&View={A839EE06-0A66-4A4E-8D25-84FE7BBAF514}
• Stope prireza za grad/općinu: http://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/Popisi/Stope.aspx
• Pravilnik o porezu na dohodak: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_1_3.html


Primjeri i formule Utvrđivanja predujma poreza na dohodak prema Zakonu na dohodak

Kako bi svim članovima Hrvatske glazbene unije pojasnili obračunavanje poreza i prireza na njihove autorske i izvođačke honorare ostvarene putem glazbene djelatnosti donosimo Vam konkretne primjere.

NAPOMENA:
Formule za obračun poreza i prireza na autorski honorar – dowloadajte .xlsx dokument
Preračunavanje neto iznosa u bruto - downloadajte .pdf dokument s koeficijentima 
Svi obračuni prireza u donjim primjerima obračunavanja odnose se na grad Zagreb.


Primjer br. 1
Bez korištenja potvrde 25% dodatne olakšice nadležne strukovne udruge (u ovom slučaju HGU) prilikom obračuna i naplate autorskog ili izvođačkog honorara.

a) Ugovoreni bruto 1 iznos na 100,00 €

1 Bruto 1 100,00 €
2 Porezni izdaci (30%) 30,00 €
3 Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno 70,00 €
4 Doprinos za MIO 10% (1. stup = 7,5%, 2. stup = 2,5%) 7,00 €
5 Doprinos za zdravstveno (7,5%) 5,25 €
6 Osnovica za plaćanje poreza 63,00 €
7 Porez na autorski honorar (20%) 12,60 €
8 Prirez 18% - Zagreb 2,27 €
9 Ukupno porez i prirez 14,87 €
10 Neto iznos na žiro račun umjetnika 78,13 €
11 Neto iznos u kunama, tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn 588,67 kn
12 UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto+doprinos za zdravstveno) 105,25 €

b) Ugovoreni neto iznos na 100,00 €

1 Bruto 1 127,99 €
2 Porezni izdaci (30%) 38,40 €
3 Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno 89,59 €
4 Doprinos za MIO 10% (1. stup = 7,5%, 2. stup = 2,5%) 8,96 €
5 Doprinos za zdravstveno (7,5%) 6,72 €
6 Osnovica za plaćanje poreza 80,63 €
7 Porez na autorski honorar (20%) 16,13 €
8 Prirez 18% - Zagreb 2,90 €
9 Ukupno porez i prirez 19,03 €
10 Neto iznos na žiro račun umjetnika 100,00 €
11 Neto iznos u kunama, tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn 753,45 kn
12 UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto+doprinos za zdravstveno) 134,71 €

Bruto dohodak se može izračunati tako da se neto iznos pomnoži s koeficijentom 1,279885 (za Zagreb, prirez 18%).
 


Primjer br. 2
Uz korištenje potvrde 25% dodatne olakšice nadležne strukovne udruge (u ovom slučaju HGU) prilikom obračuna i naplate autorskog ili izvođačkog honorara prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (N.N. 43/96).

a) Ugovoreni bruto 1 iznos na 100,00 €

1 Bruto 1 100,00 €
2 Porezni izdaci (30%) 30,00 €
3 Dodatna olakšica strukovne udruge (25%) 25,00 €
4 Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno 45,00 €
5 Doprinos za MIO 10% (1. stup = 7,5%, 2. stup = 2,5%) 4,50 €
6 Doprinos za zdravstveno (7,5%) 3,38 €
7 Osnovica za plaćanje poreza 40,50 €
8 Porez na autorski honorar (20%) 8,10 €
9 Prirez 18% - Zagreb 1,46 €
10 Ukupno porez i prirez 9,56 €
11 Neto iznos na žiro račun umjetnika 85,94 €
12 Neto iznos u kunama, tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn 647,51 kn
13 UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto+doprinos za zdravstveno) 103,38 €

b) Ugovoreni neto iznos na 100,00 €

1 Bruto 1 116,36 €
2 Porezni izdaci (30%) 34,91 €
3 Dodatna olakšica strukovne udruge (25%) 29,09 €
4 Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno 52,36 €
5 Doprinos za MIO 10% (1. stup = 7,5%, 2. stup = 2,5%) 5,24 €
6 Doprinos za zdravstveno (7,5%) 3,93 €
7 Osnovica za plaćanje poreza 47,12 €
8 Porez na autorski honorar (20%) 9,42 €
9 Prirez 18% - Zagreb 1,70 €
10 Ukupno porez i prirez 11,12 €
11 Neto iznos na žiro račun umjetnika 100,00 €
12 Neto iznos u kunama, tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn 753,45 kn
13 UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto+doprinos za zdravstveno) 120,29 €

Bruto dohodak se može izračunati tako da se neto iznos pomnoži s koeficijentom 1,163575 (za Zagreb, prirez 18%).